Etiketler: Pompe, Pompe hastalığı, klasik infantil Pompe hastalığı, enzim replasman tedavisi, ERT, alglukozidaz alfa, enzyme replacement therapy, alglucosidase alfa, classic infantile Pompe disease

Klasik infantil Pompe hastalığı bulunan hastalarda alglukosidaz alfa dozunun sağkalım ve yürüme kabiliyeti üzerindeki etkisi

06-01-2022 - Lancet Child Adolesc Health

Klasik infantil Pompe hastalığı bulunan hastalarda alglukosidaz alfa dozunun sağkalım ve yürüme kabiliyeti üzerindeki etkisi: Avrupa Pompe Konsorsiyumu aracılığıyla gerçekleştirilen çok merkezli bir gözlemsel kohort çalışması

Lancet Child Adolesc Health. 2022 Jan;6(1):28-37. doi: 10.1016/S2352-4642(21)00308-4

PMID: 34822769

Imke Anne Maartje Ditters, Hidde Harmen Huidekoper, Michelle Elisabeth Kruijshaar

Makalenin Mesajı: Standart olarak önerilen enzim replasman terapisi (ERT) dozu olan iki haftada bir 20 mg/kg doz ile tedavi edilen hastalarla kıyaslandığında, yüksek ERT dozu olan haftalık 40 mg/kg doz ile tedavi edilen klasik infantil Pompe hastalarının sağkalım oranında anlamlı bir artış söz konusudur.

Özet

Bilinenler: Herhangi bir tedavi uygulanmadığında tipik olarak 1 yaşından önce kaybedilen klasik infantil Pompe hastalığı hastalarında alglukosidaz alfa ile uygulanan enzim replasman terapisinin (ERT) hastalık sonuçlarında iyileşme sağladığı gösterilmiştir. Standart önerilen doza verilen yanıtların değişken olması da alternatif doz şemalarının geliştirilmesine önayak olmuştur. Bu çalışmada, gerçek yaşamda kullanılmakta olan ERT rejimlerinin bu hastalardaki sağkalım ve yürüme kabiliyeti üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler: Gerçekleştirdiğimiz bu gözlemsel kohort çalışmasında, Avrupa Pompe Konsorsiyumu dahilinde Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda'da 26 Ekim 1998 ile 8 Mart 2019 tarihleri arasında tanı konmuş olan klasik infantil Pompe hastalığı hastalarından ortak bir çalışmanın parçası olarak toplanan verileri elde ettik. Klasik infantil Pompe hastalığı olan, hastalık başlangıcı ve kesin tanı hasta 12 aylık olmadan önce gerçekleşmiş olan ve hipertrofik kardiyomiyopati bulunan hastalar çalışma için uygun olarak kabul edilmiştir. Klasik infantil Pompe hastalığının kesin tanısı şu kriterlerle tanımlanmıştır: lökositlerde veya lenfositlerde, fibroblastlarda veya kasta alfa-glukosidaz eksikliğinin gösterilmesi, iki patojenik GAA varyantı, veya her ikisi. Demografik özellikler, GAA varyantları, ERT doz şeması, ölüm yaşı ve yürüme kabiliyeti parametrelerine ilişkin veriler toplanmıştır. ERT doz şemasının sağkalım ve yürüme kabiliyeti üzerindeki etkilerinin analizinde Cox regresyon, Kaplan-Meier eğrileri ve log-rank testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Klasik infantil Pompe hastalığı bulunan 124 hasta çalışmaya dahil edilmiştir ve bu hastaların 116’sında ERT uygulanmıştır (medyan tedavi başlangıç yaşı 3,3 ay [IQR 1,8-5,0, aralık 0,03-11,8]). Takip dönemi içerisinde (ortalama süre 60,1 ay [SD 57,3]; n=115) 116 hastanın 36’sı (%31) hayatını kaybetmiştir. 39 farklı ERT doz rejimi uygulanmıştır. Aynı doz şemasına devam eden 64 hasta arasında, standart doz şeması (iki haftada bir 20 mg/kg) uygulanan 31 hastanın 16’sı (%52), orta düzey doz şeması (haftalık 20 mg/kg veya iki haftada bir 40 mg/kg) uygulanan 15 hastanın 12’si (%80) ve yüksek doz rejimi (haftalık 40 mg/kg) uygulanan 18 hastanın 16’sı (%89) son takipte halen hayattadır. Standart doz grubu ile kıyaslandığında, yüksek doz grubunda anlamlı bir sağkalım iyileşmesi görülmektedir (risk oranı [HR] 0,17 [%95 CI 0,04-0,76], p = 0,02). Orta düzey doz grubu ile standart doz grubu arasında sağkalım bakımından anlamlı bir fark mevcut değildir (HR 0,44 [0,13-1,51], p = 0,19). Yaş olarak 18 ayı dolduran 86 hastanın 44’ü (%51) yürümeyi öğrenmiştir. Standart doz rejimi uygulanan 19 hastanın 10’u (%53), orta düzey doz rejimi uygulanan 9 hastanın 6’sı (%67) ve yüksek doz rejimi uygulanan 15 hastanın 14’ü (%93) yürümeyi öğrenmiştir ancak bu hasta grupları arasında mevcut olan farklılıklar istatistik olarak anlamlı değildir.

Yorum: Standart olarak önerilen ERT dozu olan iki haftada bir 20 mg/kg doz ile tedavi edilen hastalarla kıyaslandığında, yüksek ERT dozu olan haftalık 40 mg/kg doz ile tedavi edilen klasik infantil Pompe hastalığı hastalarında anlamlı bir sağkalım iyileşmesi söz konusudur. Elde edilen bu verilere göre, hali hazırda uygulanmakta olan dozun tekrar gözden geçirilmesini önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Pompe hastalığı, klasik infantil Pompe hastalığı, enzim replasman tedavisi, ERT, alglukozidaz alfa

Haberler Ve Etkinlikler


RAREsummit 2021

Gene2info 23 nadir hastalık için genetik tanı hizmeti sunuyor.

Gene2info, genetik testler yoluyla nadir hastalıkların hızlı tanısı için uçtan uca hizmet çözümü sunuyor. Çözüm biyolojik örneğin transferinden genetik analiz raporunun üretilmesine kadar tüm aşamaları kapsıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın!