Etiketler: Fabry, kardiyomiyopatiler, erken tanı, mutasyon, nefroloji, tedavi, Cardiomyopathies, early diagnosis, mutation, nephrology, therapeutics

Fabry Hastalığı sonuçlarına ilişkin bir analize göre, agalsidaz alfa tedavisine erken başlanması renal ve kardiyovasküler sonuçlarda iyileşme sağlamaktadır

16-08-2021 - Drug Des Devel Ther

Fabry Hastalığı sonuçlarına ilişkin bir analize göre, agalsidaz alfa tedavisine erken başlanması renal ve kardiyovasküler sonuçlarda iyileşme sağlamaktadır

Drug Des Devel Ther 2021 Aug 16;15:3561-3572. doi: 10.2147/DDDT.S313789.

PMID: 34429585

Derralynn Hughes, Aleš Linhart, Andrey Gurevich

Makalenin Mesajı: Bu analize göre, Fabry hastalığında agalsidaz alfa tedavisine erken dönemde başlanmasında renal ve kardiyovasküler sonuçlar, geç başlanmasına kıyasla daha iyi seyretmektedir.

Özet

Bilinenler: Fabry hastalığına sahip hastalarda enzim replasman tedavisine başlama zamanının kritik öneme sahip olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, Fabry hastalarında agalsidaz alfa tedavisine erken veya geç dönemde başlanmasının kardiyovasküler veya renal olaylar üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla Fabry Sonuç Gözlem verileri kullanılmıştır.

Yöntemler: Klasik vs. geç başlangıçlı Fabry hastalığı ile ilişkili mutasyonlara sahip hastaların belirlenmesinde başlangıçta mevcut olan genetik veriler kullanılmıştır. Erken tedavi grubu ve geç tedavi grubunda yer alan hastalar arasında, kardiyovasküler veya renal olayların ortaya çıkışı için geçen süre (tedavinin başlangıcından 120. aya kadar) bakımından karşılaştırmalar yapılmıştır. “Erken” ifadesinin tanımı şu şekildedir: tedavi, semptom başlangıcından (analiz A) veya tanıdan (analiz B) sonra < 24 ay içerisinde başlanmıştır; “geç” ifadesinin tanımı ise şu şekildedir: tedavi, semptom başlangıcından (analiz A) veya tanıdan (analiz B) ≥ 24 ay sonra başlanmıştır. Olaysızlık olasılığı ve ilk olay için geçen süre bakımından karşılaştırmalarda Kaplan-Meier eğrileri ve Log rank testleri kullanılmıştır. Risk oranları (HR) ise çok değişkenli Cox regresyon ile belirlenmiştir.

Bulgular: Semptom başlangıcından itibaren geçen süreye göre gerçekleştirilen analizde 1374 hasta yer almaktadır (172 erken, 1202 geç). Gerçekleştirilen çok değişkenli Cox regresyon analizine göre, tedaviye geç başlanmasına kıyasla, erken başlandığında kardiyovasküler ve renal olayların gerçekleşme olasılığında anlamlı bir azalma meydana gelmektedir (sırasıyla, HR=0,62; P<0,001 ve HR=0,57; P=0,001). Hastada kardiyovasküler veya renal olay öyküsü olması ilerleyen dönemde olay meydana gelme riskinde artışa yol açmaktadır. Tanıdan itibaren geçen süreye göre gerçekleştirilen analizde ise 2051 hasta yer almaktadır (1006 erken, 1045 geç). Çok değişkenli Cox regresyon analizine göre, kardiyovasküler olay öyküsü, cinsiyet ve tedavi başlangıç yaşı parametreleri için düzeltmeler yapıldıktan sonra, tedaviye erken dönemde başlanması kardiyovasküler olay olasılığını anlamlı biçimde azaltmaktadır (HR=0,83; P=0,003). Tek değişkenli analize göre, renal olay gerçekleşme olasılığı erken tedavi grubunda anlamlı biçimde daha düşüktür (P=0,018) ancak bu bulgu çok değişkenli Cox regresyon analizinde zayıflamıştır.

Sonuç: Bu analize göre, Fabry hastalığında agalsidaz alfa tedavisine erken dönemde başlanmasında renal ve kardiyovasküler sonuçlar geç başlanmasına kıyasla daha iyi seyretmektedir.

Anahtar kelimeler: Fabry, kardiyomiyopatiler, erken tanı, mutasyon, nefroloji, tedavi

Haberler Ve Etkinlikler


RAREsummit 2021

Gene2info 23 nadir hastalık için genetik tanı hizmeti sunuyor.

Gene2info, genetik testler yoluyla nadir hastalıkların hızlı tanısı için uçtan uca hizmet çözümü sunuyor. Çözüm biyolojik örneğin transferinden genetik analiz raporunun üretilmesine kadar tüm aşamaları kapsıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın!