Etiketler: Fabry, Migalastat, GLP-HEK, renin inhibitör

Fabry hastalığı için migalastat tedavisi alan hastalarda böbrek fonksiyonlarının uzun dönem takibi

04-08-2021 - Mol Genet Metab.

Fabry hastalığı için migalastat tedavisi alan hastalarda böbrek fonksiyonlarının uzun dönem takibi

Mol Genet Metab Rep 2021 Aug 4;28:100786. doi: 10.1016/j.ymgmr.2021.100786.

PMID: 34401344

Daniel G Bichet, Roser Torra, Eric Wallace

Makalenin Mesajı: Uygun GLA varyantlarına sahip olan ve uzun süreli migalastat tedavisi (≤ 8,6 yıl) uygulanmış Fabry hastalarında tedavi durumu, cinsiyet veya fenotip parametrelerinden bağımsız olarak böbrek fonksiyonları korunmuştur.

Özet

Amaç: Migalastat tedavisinin daha önce ERT almış ve almamış olan Fabry hastalarında uzun dönem renal sonuçlar üzerindeki etkileri net olarak bilinmemektedir. Faz 3 klinik çalışmalarda ve açık etiketli uzatma çalışmalarında en az 2 yıl süreyle migalastat tedavisi almış olan, uygun GLA varyantlarına sahip Fabry hastalarında renal fonksiyonlardaki uzun dönem değişikliklerin değerlendirilebilmesi amacıyla, bu çalışmaları kapsayan bir integrated post hoc analiz gerçekleştirilmiştir.

Yöntemler: Analizde yer alan hasta grupları şu şekildedir: ERT almamış olan hastalar (n=36 [23 kadın]; ortalama yaş 45 yıl; ortalama başlangıç tahmini glomerüler filtrasyon hızı (eGFR), 91,4 mL/dk/1,73m2) ve ERT almış olan hastalar (n=42 [24 kadın]; ortalama yaş 50 yıl; ortalama başlangıç eGFR, 89,2 mL/dk/1,73m2). Analize dahil edilen bu hastalarda uygun varyantlar mevcuttur ve bu hastalar en az 2 yıl boyunca iki günde bir 123 mg şeklinde migalastat tedavisi almışlardır. Kronik Böbrek Hastalığı Epidemiyoloji İşbirliği denklemiyle belirlenen tahmini glomerüler filtrasyon hızında (eGFRCKD-EPI) başlangıç ile son gözlem arasında meydana gelmiş olan değişimin yıllık oranının hesaplanmasında hem basit doğrusal regresyon hem de bir rastgele katsayı modeli kullanılmıştır.

Bulgular: ERT almamış hastalara bakıldığında, eGFRCKD-EPI değerinde başlangıca kıyasla meydana gelen yıllık değişim oranları hastaların genelinde -1,6 mL/dk/1,73m2 ve erkek ve kadın hastalarda ise sırasıyla -1,8 mL/dk/1,73m2 ve -1,4 mL/dk/1,73m2 şeklindedir (basit doğrusal regresyon). ERT almış olan hastalara bakıldığında, eGFRCKD-EPI değerinde başlangıca kıyasla meydana gelen yıllık değişim oranları hastaların genelinde -1,6 mL/dk/1,73m2 ve erkek ve kadın hastalarda ise sırasıyla -2,6 mL/dk/1,73m2 ve -0,8 mL/dk/1,73m2 şeklindedir. ERT almamış ve klasik fenotipe (beyaz kan hücresi alfa galaktosidaz A [α-Gal A] aktivitesi normalin %3’ünden daha azdır ve çoklu organ sistem tutulumu mevcuttur) sahip hastalarda eGFRCKD-EPI değerindeki yıllık değişim oranı ise -1,7 mL/dk/1,73m2 şeklindedir. Cinsiyet, yaş ve başlangıçtaki renal fonksiyon için düzeltilmiş rastgele katsayı modeli ile hesaplandığında, yıllık eGFRCKD-EPI değişimi minimal düzeydedir (ortalama: ERT almamış ve ERT almış hastalarda sırasıyla -0,1 ve 0,1 mL/dk/1,73m2).

Sonuç: Sonuç olarak, uygun GLA varyantlarına sahip olan ve uzun süreli migalastat tedavisi (≤ 8,6 yıl) uygulanmış Fabry hastalarında tedavi durumu, cinsiyet veya fenotip parametrelerinden bağımsız olarak böbrek fonksiyonları korunmuştur.

Anahtar kelimeler: Fabry, Şaperon, GLP-HEK, Gb3, globotriaosylceramide, Migalastat, renin inhibitörü, Böbrek fonksiyonu, eGFRCKD-EPI, α-galaktosidaz A

Haberler Ve Etkinlikler


RAREsummit 2021

Gene2info 23 nadir hastalık için genetik tanı hizmeti sunuyor.

Gene2info, genetik testler yoluyla nadir hastalıkların hızlı tanısı için uçtan uca hizmet çözümü sunuyor. Çözüm biyolojik örneğin transferinden genetik analiz raporunun üretilmesine kadar tüm aşamaları kapsıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın!