Etiketler: CLN2, nöronal seroid lipofusinoz tip 2, epilepsi, neuronal ceroid lipofuscinosis type 2, Epilepsy

Çocukluk çağı başlangıçlı epilepsilerde yeni nesil dizileme: Tanıdaki faydaları ve nöronal seroid lipofusinoz tip 2 (CLN2) tanısındaki etkileri

01-09-2021 - PLoS One

Çocukluk çağı başlangıçlı epilepsilerde yeni nesil dizileme: Tanıdaki faydaları ve nöronal seroid lipofusinoz tip 2 (CLN2) tanısındaki etkileri

PLoS One 2021 Sep 1;16(9):e0255933. doi: 10.1371/journal.pone.0255933.

PMID: 34469436

Kimberly Gall, Emanuela Izzo, Eija H Seppälä

Makalenin mesajı: Bu çalışma, ilk nöbeti 24 aylık olduktan sonra geçiren hastalarda kapsamlı genetik testler yapılmasını desteklemektedir. Ayrıca, bahse konu tanılar hastaların yönetiminde ve hastalık sonuçları üzerinde önemli etkiler oluşturabileceğinden, bu yaş grubunda testler erken dönemde uygulanmalıdır.

Özet

Bilinenler: Çocukluk çağında başlayan ve bir genetik etiyolojiye sahip olan nörolojik hastalıkların en yaygın olanlarından biri de epilepsidir. Genetik tanı hastalık yönetiminin ve tedavinin mevcut etiyolojiye göre gerçekleştirilmesine imkân sağlamaktadır. Mevcut araştırmalarda erken başlangıçlı (<24 ay) epilepsilere odaklanılmıştır ve geç başlangıçlı epilepsilere ilişkin veriler sınırlıdır.

Amaç: Bu çalışmadaki amaç, epilepsi hastalığı yaşamın 24 ila 60 ay arasındaki döneminde başlamış olan seçilmiş bir pediatrik epilepsi kohortunda, klinik olarak erişilebilen bir epilepsi panelinin tanısal amaçlı kullanımdaki yerinin belirlenmesi ve bu yaklaşımın nöronal seroid lipofusinoz tip 2 (CLN2) tanı yaşını düşürüp düşürmediğinin değerlendirilmesidir.

Yöntemler: Epilepsi ile birlikte prezente olan epileptik ensefalopatiler ve doğumsal metabolizma hastalıkları (IEM) ile ilgili genleri de içeren yeni nesil dizileme temelli epilepsi panelleri kullanılmıştır. Yeni nesil dizileme ile kopya sayısı varyantı (CNV) tespiti de gerçekleştirilmiştir. Varyantların yorumlanması American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG) kılavuzlarına göre gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Aşağıda yer alan dahil etme kriterlerini karşılayan 211 ardışık hastaya ait veriler sunulmuştur: çalışmaya dahil olma esnasındaki yaş 24-60 ay, ilk provoke olmayan nöbetin gerçekleşme yaşı ≥ 24 ay, EEG/MRI anormallikleri, konuşmada gecikme veya motor semptomlar gibi en az bir adet ek bulgunun mevcut olması. Test anındaki medyan yaş 42 ay, ilk nöbetin ortaya çıkışındaki medyan yaş ise 30 aydır; ilk nöbet ile kapsamlı genetik testlerin gerçekleştirilmesi arasında geçmiş olan ortalama süre ise 10,3 aydır. 43 hastada bir genetik tanı konmuştur (%20,4). CNV’ler tanı konan hastaların %25,6’sında bildirilmiştir; tanımlanan CNV’lerin %27,3’ü intrageniktir. Tanı konmuş olan kohorta bakıldığında, 11 hastada (%25,6) IEM tanısı konmuştur. Predominant moleküler tanı CLN2’dir (tanı konan hastaların %14’ü). Bu hastalarda tanı, hastalığın doğal seyrine kıyasla 12 ila 24 ay daha erken konmuştur.

Sonuçlar: Bu çalışma, ilk nöbeti 24 aylık olduktan sonra geçiren hastalarda kapsamlı genetik testler yapılmasını desteklemektedir. Ayrıca, bahse konu tanılar hastaların yönetiminde ve hastalık sonuçları üzerinde önemli etkiler oluşturabileceğinden, bu yaş grubunda testler erken dönemde uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Nöronal seroid lipofusinozis tip 2, CLN2, epilepsi

Haberler Ve Etkinlikler


RAREsummit 2021

Gene2info 23 nadir hastalık için genetik tanı hizmeti sunuyor.

Gene2info, genetik testler yoluyla nadir hastalıkların hızlı tanısı için uçtan uca hizmet çözümü sunuyor. Çözüm biyolojik örneğin transferinden genetik analiz raporunun üretilmesine kadar tüm aşamaları kapsıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın!