Etiketler: Pompe, GAA mutasyonu, Geç başlangıçlı Pomoe hastalığı (LOPD), asit alfa-glukosidaz ( GAA ), glikojen depo hastalığı tip II (GSD II), yeni nesil sekanslama, GAA mutation, Late-onset Pompe disease (LOPD), acid alpha-glucosidase (GAA), glycogen storage disease type ıı (GSD II), next-generation sequencing

Çin’in doğusunda, geç başlangıçlı Pompe hastalığı bulunan hastalardan oluşan bir kohorttaki klinik manifestasyonlar ve asit alfa-glukosidaz mutasyon karakterizasyonu

01-12-2021 - Ann Transl Med.

Çin’in doğusunda, geç başlangıçlı Pompe hastalığı bulunan hastalardan oluşan bir kohorttaki klinik manifestasyonlar ve asit alfa-glukosidaz mutasyon karakterizasyonu

Ann Transl Med. 2021 Dec;9(24):1803. doi: 10.21037/atm-21-3710.

PMID: 35071497

Hui-Hui Zhao, Zhi Ma, Zi-Xuan Ying

Makalenin Mesajı: Bu çalışmada LOPD’li hastalarda dört yeni varyant tanımlanmıştır. Çin’in doğusunda, LOPD mevcut olan 14 hastada en sık rastlanan mutasyon c.2238G>C’dir (p.W746C).

Özet

Bilinenler: Pompe hastalığı nadir rastlanan, progresif ve ölümcül bir otozomal resesif bozukluktur. Bu hastalığın geç başlangıçlı formunda ekstremitelerin proksimalinde ve solunum kaslarında hafif ve progresif güçsüzlük öne çıkmaktadır. Asit alfa-glukosidaz genindeki mutasyonlar lizozomal enzim GAA’nın ciddi biçimde azalmasına veya tamamen kaybına yol açmaktadır ve bu hastalarda enzim replasman terapisi uygulanabilir.

Yöntemler: First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University bünyesinde 2017 ila 2021 yılları arasında geç başlangıçlı Pompe hastalığı (LOPD) tanısı almış olan 14 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. GAA aktivitesinin ölçümü kuru kan damlası örneklerindeki enzimatik aktiviteye göre gerçekleştirilmiştir ve GAA genindeki mutasyonların saptanmasında yeni nesil sekanslama kullanılmıştır. Yeni missense varyantlarının etkileri 5 farklı tahmin algoritması kullanılarak belirlenmiştir. Yeni varyantların yapısal özellikleri ve türleri PyMOL ile işlenmiştir.

Bulgular: Bu çalışmada Çin’in doğusunda bulunan 14 LOPD hastası yer almaktadır (erkek-kadın oranı, 1:1). Semptom başlangıcındaki medyan yaş 15,0 (7-36) iken, tanı anındaki medyan yaş ise 21,5 yıldır (8-47). Hastalığın başlangıcı ile tanı arasındaki medyan süre 3 yıldır (0-22). 8 hastada ilk öne çıkan semptom proksimal kaslarda güçsüzlüktür. Diğer 6 hastada ise solunum yetmezliği, göğüste konjesyon ve astım ve skolyoz söz konusudur. GAA geninde en sık rastlanan mutasyon c.2238G>C’dir (p.W746C), bu mutasyonun allel frekansı %14,3’tür (4/28) ve hastaların %28,6’sında saptanmıştır (4/14). LOPD patojenitesiyle muhtemelen ilişkili dört yeni varyant saptanmıştır: c.1299G>C (p.Q433H), c.1409A>G (p.N470S), c.2242delG (p.E748Rfs*16) ve c.2832delA (p.E945Sfs*78).

Sonuçlar: Çin’in doğusunda, LOPD mevcut olan 14 hastada en sık rastlanan mutasyon c.2238G>C’dir (p.W746C). Bu çalışmada LOPD’li hastalarda dört yeni varyant tanımlanmıştır. Bahse konu bu yeni varyantların patojenitelerinin belirlenmesi LOPD’deki genetik mutasyon spektrumunun anlaşılmasında fayda sağlayabilir. Ayrıca, elde ettiğimiz bulgular LOPD mevcut olan Çinli hastalarda bulunan özelliklerin daha kolay tanınmasını da sağlayabilir.

Anahtar kelimeler: Pompe, GAA mutasyonu, Geç başlangıçlı Pompe hastalığı (LOPD), asit alfa-glukosidaz (GAA), glikojen depo hastalığı tip II (GSD II), yeni nesil sekanslama

Haberler Ve Etkinlikler


RAREsummit 2021

Gene2info 23 nadir hastalık için genetik tanı hizmeti sunuyor.

Gene2info, genetik testler yoluyla nadir hastalıkların hızlı tanısı için uçtan uca hizmet çözümü sunuyor. Çözüm biyolojik örneğin transferinden genetik analiz raporunun üretilmesine kadar tüm aşamaları kapsıyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayın!